DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » SINH HOẠT CHUYÊN MÔN » Tổ Sinh-Hóa-Thể-T.A

giáo án tham khảo

Thứ bảy - 27/01/2018 22:26 | Số lượt xem: 161
GIÁO ÁN LIÊM MÔN

GIÁO ÁN LIÊN MÔN:  “VỆ SINH HỆ HÔ HẤP”

                                 (1tiết).

 

I. Mục tiêu dạy học:

1. Về kiến thức:

  * Sau khi học xong chủ đề này học sinh phải:Cần tr×nh bµy ®­îc c¸c t¸c h¹i cña c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ ®èi víi ho¹t ®éng h« hÊp.

- Gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña viÖc luyÖn tËp TDTT ®óng c¸ch.

- §Ò ra biÖn ph¸p luyÖn tËp TDTT cho b¶n th©n.

                         +) Cũng trong bài học đó tiết dạy  hướng học sinh vận dụng kiến thức của môn Vật lí,  Toán học, Thể dục, Giáo dục đã được học để hòa thiện yêu cầu cần đạt một cách  dễ dàng...

 2. Về kỹ năng:  

    - Kỹ năng thu thập thông tin SGK, quan sát và trình bày 1 vấn đề.

    - Kĩ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế

    - Kỹ năng lắng nghe, hoạt động nhóm.

    - Rèn kỹ năng khai thác tranh, khai thác thông tin.

    - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề về vệ sinh hệ hô hấp.

    - Kĩ năng liên kết các kiến thức giữa  các phân môn…

3. Thái độ:

  * Qua chuyên đề:

    - Giáo dục học sinh bảo vệ cơ thể. Biết cách rèn luyện cơ thể.

    - Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học.

 

    - Yêu thích môn Sinh học cũng như các môn khoa học khác như: Thể dục, Giáo dục công dân, Toán học, vật lí…

II. Thiết bị dạy học, học liệu:

* Giáo án điện tử trình chiếu trên Powerpoint với các ví dụ minh họa.

* Bảng phụ.

* Một số tranh và hình ảnh.

* Clip về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

* Bút dạ, bút chỉ.

* Sách giáo khoa và giáo viên:

* Phòng bộ môn có máy tính, máy hất, màn hình...

2. Đối với học sinh (HS):

* Bé s­u tËp tranh ¶nh vÒ sù ho¹t ®éng cña con ng­êi g©y « nhiÔm m«i tr­êng.

 * Chuẩn bị bút dạ.

* Sách giáo khoa.

III. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học.

1. Ổn dịnh tổ chức:

2. Bài mới:

- Kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ. Tr×nh bµy tãm t¾t qu¸ tr×nh h« hÊp ë c¬ thÕ ng­êi?

- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.

Vào bài: Tác hại của ô nhiễm môi trường là cực kỳ nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người. Vậy các nguyên nhân nào đem đến tác hại này và chúng ta cần làm gì để khắc phục chúng?

- Bài mới:

- Trình bày các bước dạy học trên giáo án Powerpoint.

 

 

Củng cố:

- GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cần nhớ của chủ đề.

? KÓ nh÷ng t¸c nh©n g©y h¹i ®­êng h« hÊp vµ phæi.

? §Ò ra biÖn ph¸p ®Ó cã hÖ h« hÊp khoÎ m¹nh.

Kiểm tra học sinh bằng hình thức kiểm tra 15 phút theo câu hỏi trên:

* Yêu cầu nêu được các nguyên nhân lý học, hóa học tác dụng làm ảnh hưởng tới môi trường và ảnh hưởng tới hệ hô hấp, nêu được tác dụng của việc luyện tập TDTT để rèn luyện hệ hô hấp.

 

4. Hướng dẫn học bài:

- Học và trả lời câu hỏi SGK trang 85,160, 165.

- Xem  trước nội dung bài 23.

- Tìm hiểu các bộ luật về bảo vệ môi trường

 

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ

I. Tên hồ sơ dạy học:

CHỦ ĐỀ: “VỆ SINH HỆ HÔ HẤP  (1tiết).

* Liên môn:

- Môn Sinh học:

- Môn Giáo dục công dân:

- Môn Thể dục:

- Môn Toán học:

- Môn Vật lí :

II. Mục tiêu dạy học:

1. Về kiến thức:

  ** Sau khi học xong chủ đề này học sinh phải:Cần tr×nh bµy ®­îc c¸c t¸c h¹i cña c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ ®èi víi ho¹t ®éng h« hÊp.

- Gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña viÖc luyÖn tËp TDTT ®óng c¸ch.

- §Ò ra biÖn ph¸p luyÖn tËp TDTT cho b¶n th©n.

                         +) Cũng trong bài học đó tiết dạy  hướng học sinh vận dụng kiến thức của môn Vật lí,  Toán học, Thể dục, Giáo dục đã được học để hòa thiện yêu cầu cần đạt một cách  dễ dàng...

 2. Về kỹ năng:  

    - Kỹ năng thu thập thông tin SGK, quan sát và trình bày 1 vấn đề.

    - Kĩ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế

    - Kỹ năng lắng nghe, hoạt động nhóm.

    - Rèn kỹ năng khai thác tranh, khai thác thông tin.

    - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề về vệ sinh hệ hô hấp.

    - Kĩ năng liên kết các kiến thức giữa  các phân môn…

3. Thái độ:

  * Qua chuyên đề:

    - Giáo dục học sinh bảo vệ cơ thể. Biết cách rèn luyện cơ thể.

    - Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học.

    - Yêu thích môn Sinh học cũng như các môn khoa học khác như: Vật lí,Thể dục, Giáo dục công dân, Toán học,  Sinh vật.

 

III. Đối tượng dạy học của dự án:

    Học sinh lớp 8A, Trường THCS Quang Trung- Thành Phố Hà Tĩnh.

IV. Ý nghĩa của dự án:

    - Giúp học sinh tiết kiệm được thời gian học tập mà vẫn mang lại hiệu quả nhận thức cao, đặc biệt tránh được những biểu hiện cô lập, tách rời từng kiến thức. Vì dạy học theo quan điểm tích hợp là một xu hướng tất yếu của dạy học hiện đại.

  -Tôi nhận thấy rằng tích hợp là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực khoa học giáo dục khái niệm tích hợp dùng để chỉ một quan niệm giáo dục toàn diện con người, chống lại hiện tượng con người phát triển thiếu hài hòa và mất cân đối.        

   - Học sinh được rèn luyện thói quen, tư duy nhận thức một vấn đề nào đó một cách có hệ thống và logic.

    - Gắn kết được các kiến thức, kĩ năng và thái độ của các môn khoa học khác với nhau làm cho học sinh yêu thích môn học hơn

V. Thiết bị dạy học, học liệu:

1. Đối với giáo viên (GV):

* Giáo án điện tử trình chiếu trên Powerpoint với các ví dụ minh họa.

* Bảng phụ.

* Một số tranh và hình ảnh.

* Clip về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

* Bút dạ, bút chỉ.

* Sách giáo khoa và giáo viên:

* Phòng bộ môn có máy tính, máy hất, màn hình...

2. Đối với học sinh (HS):

* Bé s­u tËp tranh ¶nh vÒ sù ho¹t ®éng cña con ng­êi g©y « nhiÔm m«i tr­êng.

 * Chuẩn bị bút dạ.

* Sách giáo khoa.

VI. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học.

1. Ổn dịnh tổ chức:

2. Bài mới:

- Kiểm tra sĩ số.

- Kiểm tra bài cũ. Tr×nh bµy tãm t¾t qu¸ tr×nh h« hÊp ë c¬ thÕ ng­êi?

- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.

Vào bài: Tác hại của ô nhiễm môi trường là cực kỳ nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người. Vậy các nguyên nhân nào đem đến tác hại này và chúng ta cần làm gì để khắc phục chúng?

- Bài mới:

- Trình bày các bước dạy học trên giáo án Powerpoint.

 

 3. Củng cố:

- GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cần nhớ của chủ đề.

? KÓ nh÷ng t¸c nh©n g©y h¹i ®­êng h« hÊp vµ phæi.

? §Ò ra biÖn ph¸p ®Ó cã hÖ h« hÊp khoÎ m¹nh.

Kiểm tra học sinh bằng hình thức kiểm tra 15 phút theo câu hỏi trên:

* Yêu cầu nêu được các nguyên nhân lý học, hóa học tác dụng làm ảnh hưởng tới môi trường và ảnh hưởng tới hệ hô hấp, nêu được tác dụng của việc luyện tập TDTT để rèn luyện hệ hô hấp.

 4. Hướng dẫn học bài:

- Học và trả lời câu hỏi SGK trang 85,160, 165.

- Xem  trước nội dung bài 23.

VII. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập:

? KÓ nh÷ng t¸c nh©n g©y h¹i ®­êng h« hÊp vµ phæi.

? §Ò ra biÖn ph¸p ®Ó cã hÖ h« hÊp khoÎ m¹nh.

Kiểm tra học sinh bằng hình thức kiểm tra 15 phút theo câu hỏi trên:

* Yêu cầu nêu được các nguyên nhân lý học, hóa học tác dụng làm ảnh hưởng tới môi trường và ảnh hưởng tới hệ hô hấp, nêu được tác dụng của việc luyện tập TDTT để rèn luyện hệ hô hấp.

VIII. Các sản phẩm của học sinh:

(Bài kiểm tra 15 phút)

7 học sinh đạt 9 điểm

11 học sinh đạt 8 điểm

 07 học sinh đạt 7 điểm

 4 học sinh đạt 6 điểm

 1 học sinh đạt 5 điểm

100% học sinh trình bày được các kiến thức liên môn theo yêu cầu dự án đề ra về vận dụng kiến thức môn Vật lí,Toán học, Sinh học , Thể dục và Giáo dục .

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: nguyễn quốc thắng

Nguồn tin: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: document

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 235

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4981

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 236635