DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » SINH HOẠT CHUYÊN MÔN » Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD năm học 2017 - 2018

Thứ hai - 30/10/2017 21:37 | Số lượt xem: 613

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

TỔ: VĂN - SỬ- ĐỊA - GDCD

 

 
 
 

 


Số:.... /KH-BDTX -THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


                Thạch Hạ, ngày 16 tháng 9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên tổ Văn – Sử - Địa - GDCD

Năm học 2017 – 2018

                                                                                                                                

Căn cứ công văn số1255 / SGD&ĐT-PGDTX-PCN  ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về hướng dẫn Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số461/PGDĐT- BDTX-  ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh về hướng dẫn triển khai công tác  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên , CBQL năm học 2017-2018,

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường THCS Quang Trung lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau:

I. Mục đích:

1. Bồi dưỡng cho giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên của nhà trường.

2. Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và theo chỉ đạo đổi mới của Ngành để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo qua từng năm.

3. Tiếp tục thực hiện kế hoạch BDTX theo thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của BGDĐT về ban hành quy chế BDTX giáo viên PT, GDTX đối với giáo viên PT và cán bộ quản lý.

II. Nguyên tắc:

1. Bảo đảm tất cả giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.

4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở đánh giá chuẩn nghề và xét thi đua của giáo viên cuối năm học.

III. Đối tượng BDTX.

Tất cả giáo viên trong tổ( Trừ GV Ốm đau và thai sản lâu dài).

IV. Nội dung, thời lượng BDTX.

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1 (Khối kiến thức bắt buộc): 30 tiết/năm học/giáo viên.

-Tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ trộng tâm trong thời gian tới.

- Chuyên đề Âm mưu diễn biến hoà bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch  trên địa bàn Hà Tĩnh.

- Tình hình thời sự quốc tế trong thời gian gần đây.

-Chuyên đề hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ Tự điễn biến” “Tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Công tác giáo dục truyền thống Kỹ năng sống cho học sinh- thực trạng , kỷ năng, nghiệp vụ và giải pháp trong thời gian tới.

- Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2017- 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tuc triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện chương trình hành động của chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDDT(Theo tinh thần nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương) và tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/55/2011 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình sách giáo khoa phổ thông.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 230 tiết/năm học/giáo viên.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương. Cần chú trọng một số nội dung như sau:

.- Những vấn đề cơ bản của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đối với giáo dục trung học.

-Xây dựng phát triển chương trình nhà trường.

- Tập huấn SGK mới.

- Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường học.

- Tập huấn xây dựng chương trình và thực hiện xây dựng chủ đề  trải nghiệm sáng tạo cho tất cả các môn học.

- Tập huấn sử dụng CNTT, đưa thông tin, bài viết lên trang web nhà trường.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tập huấn về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường học.

- Tham gia học tập và triển khai các chương trình theo dự án.

Ngoài các nội dung trên khuyến khích giáo viên khai thác thêm các nguồn tài liệu hỗ trợ, phục vụ chuyên môn cho bản thân trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

1.3. Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên).

Theo tự chọn của trường:

 

Tên và nội dung mô đun

Tự

học

Tập trung

L T

T H

THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin

1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

10

2

3

THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

1. Vai trò của kiểm tra đánh giá

2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

10

2

3

THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

1. Mục tiêu đánh giá

2. Nguyên tắc đánh giá

3. Nội dung đánh giá

4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá

10

2

3

THCS 35:Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục

10

2

3

 

Địa chỉ truy cập để khai thác tài liệu: http://taphuan.moet.gov.vn (theo văn bản số 890/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng".

V. Hình thức tổ chức BDTX.

1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.

2. Bồi dưỡng qua sinh hoạt liên trường, qua tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, qua mạng.

3. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

4. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

5. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

 

VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX.

a. Căn cứ công văn số 461/BDTX-PGDĐT về nội dung Hướng dẫn kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 9 năm 2017.

b. Tổ chuyên môn tổ chức tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên trong tổ dựa trên bài kiểm tra các modun và các nội dung đã học tập và bồi dưỡng theo đúng chuyên môn của giáo viên, sau đó tổng hợp kết quả báo cáo lên nhà trường trước 15/5/2017 ( Trường báo cáo kết quả lên phòng trước 20/5/2017).

c. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả của trường báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để cấp giấy chứng nhận BDTX cho giáo viên hoàn thành kết quả BDTX.

 

 

 

 

 

 

 

VI. Lịch thực hiện

THỜI GIAN

tính theo năm học 2017- 2018

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

KẾT QUẢ

Tháng 8/2017

- Từ ngày 20-28/8 học tập và tiếp thu các thông tin và tình hình thời sự, nghe nói chuyện Bác Hồ với giáo dục, công nghiệp 4.0…(nội dung bd1)

- Ngày 31/8 Sinh hoạt liên trường tiếp thu chương trình trải nghiệm.

- Tham gia học chính trị do phòng tổ chức.

- Học chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2017- 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

 

 

 

- GV cả tổ

 

- GV cả tổ

 

- đ/c T. Hương

 

- đ/c T. Hương

 

 

 

Tham gia đầy đủ

 

Tham gia đầy đủ

 

Tham gia đầy đủ

 

Tháng 9/2017

Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học

- Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ trước 16/9.

- Báo cáo chuyên đề hướng dẫn học sinh lớp 6 học tập(03/9)

- Triển khai, hướng dẫn tổ viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.

- 19/9 Duyệt kế hoạch BDTX của tổ viên.

- Triển khai nội dung bồi dưỡng 1

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- Hướng dẫn sử dụng trang web trường.

 

 

 

- đ/c T. Hương

 

- đ/c Sen

 

- đ/c T. Hương

 

- đ/c T. Hương

 

- GV cả tổ

- đ/c T. Hương

 

- đ/c Duyên

 

 

 

 

 

Tháng 10/2017

Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng:

- Triển khai nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

 

 

 

 

- GV cả tổ

 

- đ/c Hương

- đ/c T. Hương

 

Tháng 11/2017

Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin

1.Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

 

 

 

 

- GV cả tổ

 

 

 

 

- đ/c Duyên

- đ/c T. Hương

 

Tháng 12/2017

Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

 

 

 

 - GV cả tổ

 

 

 

 

- đ/c M. Hương

- đ/c T. Hương

 

 

Tháng

01-02/2018

Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

 

 

 

 

 

- GV cả tổ

 

 

 

 

 

- đ/c T. Hương

 

 

 

 

Tháng 3/2018

Tham gia các chuyên đề do phòng, Sở tổ chức và GV tự học , tự bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: THCS 35:Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

 

 

 

 

 

 

- GV cả tổ

 

 

 

 

- đ/c T. Hương

 

 

Tháng 4/2018

- Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên theo các modun đã chọn và các lĩnh vực chuyên môn.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo của tổ

 

 

 

-Nhóm CM

 

 

-Nhóm CM

 

 

Tháng 5/2018

- Báo cáo kết quả BDTX.

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ gửi lên nhà trường để nhà trường gửi về  Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng báo cáo về Sở và Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận.

- Tổ chức sơ tổng kết trước 15/5/2018.

- Nhóm CM

- đ/c T. Hương

 

 

 

 

-GV cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Tổ chức thực hiện.

1. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên trong tổ.

- Hướng dẫn cho giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.

- Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên trong tổ và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên trong tổ lên nhà trường.

- Đề nghị với nhà trường  khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của giáo viên.

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch BDTX của tổ Toán – Lý – Tin – Công nghệ trường THCS Quang Trung năm học 2017 – 2018. Yêu cầu các tổ viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 - BGH;

- GV trong tổ

 - Lưu: HS tổ;

                   PHÊ DUYỆT

(Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu)

 

 

Kiều Đình Truyền

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Tổ trưởng ký tên)

 

 

         Trần Thị Thu Hương

 

Tác giả bài viết: Trần Thu Hương

Nguồn tin: CM

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 152

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8240

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 177473