DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHOÁ BIỂU

Thời khóa biểu số 5 Áp dụng cho HK II từ ngày 21/2/2018

Thứ sáu - 02/03/2018 22:09 | Số lượt xem: 306
Trường THCS QUANG TRUNG
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU Số 5
BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2018
THỨ TIẾT 6A
(H Sen)
6B
(V Hương)
6C
(K Thanh)
6D
(N Thanh)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn - H Sen Toán - V Hương Văn - K Thanh Văn - N Thanh
3 Lý - V Hương MT - T Lam Toán - A Hùng Địa - N Thanh
4 Toán - A Hùng GDCD - M Lan Thể - T Ngọc NNgữ - T Hải
5 CNghệ - T Lam Văn - K Thanh NNgữ - T Hải Tin - Đ Huệ
3 1 Toán - A Hùng NNgữ - T Hải Nhạc - H Hoàng Văn - N Thanh
2 NNgữ - T Hải Văn - K Thanh Toán - A Hùng Văn - N Thanh
3 MT - T Lam Văn - K Thanh GDCD - M Lan Toán - A Hùng
4 Tin - A Hùng Sinh - A Nguyệt CNghệ - H Hoàng MT - T Lam
5        
4 1 Thể - T Ngọc Nhạc - H Hoàng Sinh - A Nguyệt Toán - A Hùng
2 Nhạc - H Hoàng Thể - T Ngọc Tin - Đ Huệ Sinh - A Nguyệt
3 Toán - A Hùng Lý - V Hương CNghệ - H Hoàng CNghệ - L Hằng
4 Tin - A Hùng Sinh - A Nguyệt Lý - V Hương Nhạc - H Hoàng
5 Sinh - A Nguyệt Tin - A Hùng Địa - N Thanh Lý - V Hương
5 1 Thể - T Ngọc NNgữ - T Hải Văn - K Thanh Toán - A Hùng
2 CNghệ - T Lam Toán - V Hương Văn - K Thanh NNgữ - T Hải
3 GDCD - M Lan CNghệ - T Lam Toán - A Hùng Thể - T Ngọc
4 Toán - A Hùng Thể - T Ngọc NNgữ - T Hải CNghệ - L Hằng
6 1 Văn - H Sen Địa - N Thanh NNgữ - T Hải Toán - A Hùng
2 Văn - H Sen Tin - A Hùng Sử - T Nghĩa Sinh - A Nguyệt
3 NNgữ - T Hải Toán - V Hương Thể - T Ngọc Sử - T Nghĩa
4 Địa - N Thanh NNgữ - T Hải Toán - A Hùng Thể - T Ngọc
5        
7 1 NNgữ - T Hải Sử - N Duyên Sinh - A Nguyệt Tin - Đ Huệ
2 Sử - N Duyên Văn - K Thanh MT - T Lam GDCD - M Lan
3 Sinh - A Nguyệt CNghệ - T Lam Tin - Đ Huệ NNgữ - T Hải
4 Văn - H Sen Toán - V Hương Văn - K Thanh Văn - N Thanh
5 SHL - H Sen SHL - V Hương SHL - K Thanh SHL - N Thanh
 
THỨ TIẾT 7A
(Đ Huệ)
7B
(H An)
7C
(M Lan)
7D
(A Nguyệt)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - Đ Huệ Văn - H An Văn - M Lan Sinh - A Nguyệt
3 Sinh - Q Thắng NNgữ - L Hằng Thể - T Ngọc Toán - Đ Huệ
4 NNgữ - L Hằng Tin - T Thúy Toán - L Chi NNgữ - A Vinh
5 Địa - K Thương CNghệ - Q Thắng NNgữ - A Vinh Văn - M Lan
3 1 Sinh - Q Thắng Văn - H An Thể - T Ngọc MT - T Lam
2 Thể - T Ngọc Văn - H An Sinh - Q Thắng Tin - S Hiếu
3 Toán - Đ Huệ Toán - L Chi Nhạc - H Hoàng Thể - T Ngọc
4 Địa - K Thương Thể - T Ngọc Toán - L Chi Toán - Đ Huệ
5 CNghệ - Q Thắng Sinh - A Nguyệt Địa - K Thương Văn - M Lan
4 1 Toán - Đ Huệ Địa - K Thương CNghệ - A Vinh Văn - M Lan
2 Sử - H Sen NNgữ - L Hằng Toán - L Chi Văn - M Lan
3 GDCD - H Sen Thể - T Ngọc Tin - T Thúy Toán - Đ Huệ
4 Văn - H An Toán - L Chi Sử - M Lan Địa - K Thương
5 CNghệ - Q Thắng Sử - M Hương Địa - K Thương Sử - H An
5 1 NNgữ - L Hằng Tin - T Thúy Văn - M Lan Toán - Đ Huệ
2 Tin - T Thúy Toán - L Chi Văn - M Lan GDCD - H Sen
3 Lý - V Hương Sử - M Hương Sinh - Q Thắng NNgữ - A Vinh
4 Sử - H Sen CNghệ - Q Thắng NNgữ - A Vinh Nhạc - H Hoàng
6 1 Nhạc - H Hoàng Toán - L Chi Tin - T Thúy Thể - T Ngọc
2 Thể - T Ngọc NNgữ - L Hằng Toán - L Chi NNgữ - A Vinh
3 NNgữ - L Hằng Địa - K Thương MT - T Lam Sử - H An
4 Tin - T Thúy Sinh - A Nguyệt NNgữ - A Vinh Địa - K Thương
5 Văn - H An MT - T Lam  Lý - V Hương CNghệ - T Hải
7 1 MT - T Lam GDCD - H Sen Sử - M Lan Lý - V Hương
2 Văn - H An Lý - V Hương CNghệ - A Vinh CNghệ - T Hải
3 Văn - H An Nhạc - H Hoàng GDCD - H Sen Tin - S Hiếu
4 Toán - Đ Huệ Văn - H An Văn - M Lan Sinh - A Nguyệt
5 SHL - Đ Huệ SHL - H An SHL - M Lan SHL - A Nguyệt

THỨ TIẾT 8A
(D Hiền)
8B
(M Hương)
8C
(T Nghĩa)
8D
(P Thảo)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - D Hiền Văn - M Hương Văn - T Nghĩa Hoá - P Thảo
3 Văn - N Duyên Địa - K Thương Văn - T Nghĩa Văn - M Hương
4 Văn - N Duyên NNgữ - K Oanh CNghệ - T Lam Thể - V Tiến
5 NNgữ - K Oanh Lý - T Thúy Hoá - N Đại GDCD - T Nghĩa
3 1 Thể - V Tiến Địa - K Thương Toán - D Hiền Toán - L Chi
2 Hoá - N Đại CNghệ - H Hoàng Địa - K Thương Thể - V Tiến
3 Sinh - P Thảo Toán - D Hiền Văn - T Nghĩa Văn - M Hương
4 T chn Văn - M Hương T chn Sinh - Q Thắng
5 T chn Văn - M Hương T chn MT - T Lam
4 1 Văn - N Duyên Sử - H Phương Sinh - Q Thắng Toán - L Chi
2 Lý - T Thúy Sinh - Q Thắng Thể - V Tiến NNgữ - A Vinh
3 Hoá - N Đại Thể - V Tiến Địa - K Thương Văn - M Hương
4 Sinh - P Thảo NNgữ - K Oanh Lý - T Thúy Văn - M Hương
5 NNgữ - K Oanh Hoá - N Đại Sử - H Phương Lý - T Thúy
5 1 GDCD - T Nghĩa Toán - D Hiền Sinh - Q Thắng Toán - L Chi
2 Toán - D Hiền Thể - V Tiến NNgữ - A Vinh Địa - K Thương
3 CNghệ - H Hoàng T chn Toán - D Hiền T chn
4 Địa - K Thương T chn MT - T Lam T chn
6 1 Văn - N Duyên Sinh - Q Thắng Toán - D Hiền Địa - K Thương
2 Toán - D Hiền MT - T Lam Thể - V Tiến CNghệ - H Hoàng
3 Thể - V Tiến Nhạc - H Hoàng NNgữ - A Vinh Sinh - Q Thắng
4 MT - T Lam Toán - D Hiền Hoá - N Đại Toán - L Chi
5 Địa - K Thương Hoá - N Đại Nhạc - H Hoàng NNgữ - A Vinh
7 1 Nhạc - H Hoàng GDCD - T Nghĩa Toán - D Hiền NNgữ - A Vinh
2 Sử - H Phương NNgữ - K Oanh GDCD - T Nghĩa Nhạc - H Hoàng
3 NNgữ - K Oanh Toán - D Hiền NNgữ - A Vinh Sử - N Thanh
4 Toán - D Hiền Văn - M Hương Văn - T Nghĩa Hoá - P Thảo
5 SHL - D Hiền SHL - M Hương SHL - T Nghĩa SHL - P Thảo

THỨ TIẾT 9A
(T Hương)
9B
(X Hoàn)
9C
(H Phương)
9D
(S Hiếu)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn - T Hương Toán - X Hoàn Văn - H Phương Toán - S Hiếu
3 Sử - K Thanh Thể - V Tiến Toán - S Hiếu Hoá - N Đại
4 Toán - X Hoàn Sinh - P Thảo Hoá - N Đại Văn - H Phương
5 Lý - L Chi Văn - T Hương Sinh - P Thảo CNghệ - L Hằng
3 1 Sinh - P Thảo Sử - K Thanh NNgữ - L Hằng Toán - S Hiếu
2 NNgữ - K Oanh Văn - T Hương Văn - H Phương NNgữ - L Hằng
3 Văn - T Hương Hoá - N Đại Văn - H Phương Sử - H An
4 Văn - T Hương Toán - X Hoàn Thể - V Tiến Văn - H Phương
5        
4 1 NNgữ - K Oanh GDCD - M Hương Thể - V Tiến Sử - H An
2 Sinh - P Thảo Hoá - N Đại Sử - H An Văn - H Phương
3 Địa - N Thanh NNgữ - K Oanh Toán - S Hiếu Văn - H Phương
4 T chn Địa - N Thanh T chn Hoá - N Đại
5 T chn Lý - L Chi T chn Sinh - P Thảo
5 1 CNghệ - K Oanh Thể - V Tiến Văn - H Phương GDCD - M Hương
2 Toán - X Hoàn CNghệ - K Oanh NNgữ - L Hằng Văn - H Phương
3 Thể - V Tiến Lý - L Chi Hoá - N Đại NNgữ - L Hằng
4 Hoá - N Đại Toán - X Hoàn Sinh - P Thảo Thể - V Tiến
6 1 Văn - T Hương Sử - K Thanh CNghệ - A Nguyệt Thể - V Tiến
2 Toán - X Hoàn Văn - T Hương Toán - S Hiếu Lý - T Thúy
3 Hoá - N Đại Văn - T Hương Lý - T Thúy Toán - S Hiếu
4 Thể - V Tiến T chn Sử - H An T chn
5 Lý - L Chi T chn Địa - N Thanh T chn
7 1 Toán - X Hoàn NNgữ - K Oanh Lý - T Thúy Địa - N Thanh
2 GDCD - M Hương Sinh - P Thảo Toán - S Hiếu Lý - T Thúy
3 Sử - K Thanh Văn - T Hương GDCD - M Hương Sinh - P Thảo
4 Văn - T Hương Toán - X Hoàn Văn - H Phương Toán - S Hiếu
5 SHL - T Hương SHL - X Hoàn SHL - H Phương SHL - S Hiếu
 
 
 
-  HDGD NGLL thực hiện vào chiều thứ 2 tuần 2 của thỏng.
- GDHN lớp 9 học 3 chủ đề thực hiện vào tháng 11,12,3
 

Tác giả bài viết: Dương Định

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 458

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12415

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 359329