DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHOÁ BIỂU

Thời khoá biểu số 4 Kì 2 Từ ngày 15/01/2018

Thứ hai - 22/01/2018 11:07 | Số lượt xem: 312
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHÓA BIỂU Số 4
BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2018

THỨ TIẾT 6A
(H Sen)
6B
(V H­ương)
6C
(K Thanh)
6D
(N Thanh)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn - H Sen Toán - V H­ương Văn - K Thanh Văn - N Thanh
3 Toán - A Hùng Văn - K Thanh NNgữ - T Hải Tin - Đ Huệ
4 NNgữ - T Hải Lý - V H­ương Toán - A Hùng Thể - T Ngọc
5 Địa - N Thanh Sử - T Nghĩa Lý - Đ Huệ NNgữ - T Hải
3 1 Lý - Đ Huệ Thể - T Ngọc Văn - K Thanh Toán - A Hùng
2 Sinh - A Nguyệt MT - T Lam Văn - K Thanh Thể - T Ngọc
3 Toán - A Hùng Nhạc - H Hoàng NNgữ - T Hải Văn - N Thanh
4 Nhạc - H Hoàng NNgữ - T Hải MT - T Lam Văn - N Thanh
5        
4 1 Văn - H Sen Tin - D Hiền Toán - A Hùng Sử - T Nghĩa
2 Văn - H Sen Toán - V H­ương Sử - T Nghĩa Sinh - A Nguyệt
3 Tin - D Hiền Thể - T Ngọc Sinh - A Nguyệt Toán - A Hùng
4 Toán - A Hùng GDCD - M Lan Tin - D Hiền Nhạc - H Hoàng
5 Sử - T Nghĩa Sinh - A Nguyệt Địa - N Thanh Lý - Đ Huệ
5 1 Thể - T Ngọc NNgữ - T Hải CNghệ - H Hoàng GDCD - M Lan
2 NNgữ - T Hải Sinh - A Nguyệt GDCD - M Lan CNghệ - L Hằng
3 Tin - D Hiền CNghệ - T Lam Thể - T Ngọc Toán - A Hùng
4 CNghệ - T Lam Toán - V H­ương Toán - A Hùng Sinh - A Nguyệt
6 1 CNghệ - T Lam NNgữ - T Hải Toán - A Hùng Văn - N Thanh
2 Toán - A Hùng Tin - D Hiền Thể - T Ngọc CNghệ - L Hằng
3 Thể - T Ngọc Văn - K Thanh Sinh - A Nguyệt Toán - A Hùng
4 Sinh - A Nguyệt Văn - K Thanh Tin - D Hiền NNgữ - T Hải
5        
7 1 MT - T Lam Địa - M Lan CNghệ - H Hoàng NNgữ - T Hải
2 NNgữ - T Hải CNghệ - T Lam Nhạc - H Hoàng Tin - Đ Huệ
3 GDCD - M Lan Văn - K Thanh NNgữ - T Hải MT - T Lam
4 Văn - H Sen Toán - V H­ương Văn - K Thanh Địa - N Thanh
5 SHL - H Sen SHL - V H­ương SHL - K Thanh SHL - N Thanh
THỨ TIẾT 7A
(Đ Huệ)
7B
(H An)
7C
(M Lan)
7D
(V Anh)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - Đ Huệ Văn - H An Văn - M Lan Văn - V Anh
3 Địa - K Thương Thể - T Ngọc Toán - L Chi GDCD - H An
4 Sử - H Sen Toán - L Chi CNghệ - Q Thắng Tin - S Hiếu
5 NNgữ - L Hằng Địa - K Th­ương Tin - S Hiếu Sử - H Ph­ương
3 1 Văn - H An MT - T Lam Toán - L Chi Tin - S Hiếu
2 Văn - H An NNgữ - L Hằng NNgữ - A Vinh Toán - Đ Huệ
3 NNgữ - L Hằng Toán - L Chi Thể - T Ngọc NNgữ - A Vinh
4 Toán - Đ Huệ Tin - A Hùng Sinh - A Nguyệt Thể - T Ngọc
5 Tin - A Hùng Sinh - A Nguyệt MT - T Lam Địa - K Th­ương
4 1 Thể - T Ngọc CNghệ - Q Thắng Văn - M Lan Sinh - A Nguyệt
2 Tin - A Hùng Địa - K Th­ương Văn - M Lan CNghệ - Q Thắng
3 Văn - H An NNgữ - L Hằng GDCD - N Duyên Nhạc - H Hoàng
4 Lý - V H­ương Thể - T Ngọc NNgữ - A Vinh Toán - Đ Huệ
5 CNghệ - Q Thắng Lý - V H­ương Tin - S Hiếu Sử - H Ph­ương
5 1 NNgữ - L Hằng Tin - A Hùng Lý - V H­ương Địa - K Th­ương
2 Nhạc - H Hoàng Sử - H Sen Thể - T Ngọc NNgữ - A Vinh
3 Toán - Đ Huệ NNgữ - L Hằng Địa - K Th­ương Lý - V H­ương
4 Thể - T Ngọc Nhạc - H Hoàng Sử - H Sen Toán - Đ Huệ
6 1 Sinh - A Nguyệt Toán - L Chi Nhạc - H Hoàng Thể - T Ngọc
2 MT - T Lam GDCD - H Sen Toán - L Chi CNghệ - Q Thắng
3 Sử - H Sen Văn - H An NNgữ - A Vinh Văn - V Anh
4 GDCD - H Sen CNghệ - Q Thắng Địa - K Th­ương Văn - V Anh
5 Địa - K Th­ương Sử - H Sen Sinh - A Nguyệt MT - T Lam
7 1 Văn - H An Sinh - A Nguyệt CNghệ - Q Thắng Toán - Đ Huệ
2 CNghệ - Q Thắng Toán - L Chi Sử - H Sen Sinh - A Nguyệt
3 Sinh - A Nguyệt Văn - H An Toán - L Chi NNgữ - A Vinh
4 Toán - Đ Huệ Văn - H An Văn - M Lan Văn - V Anh
5 SHL - Đ Huệ SHL - H An SHL - M Lan SHL - V Anh
 
THỨ TIẾT 8A
(D Hiền)
8B
(M H­ương)
8C
(T Nghĩa)
8D
(P Thảo)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - D Hiền Văn - M H­ương Văn - T Nghĩa Hoá - P Thảo
3 GDCD - T Nghĩa Toán - D Hiền CNghệ - T Lam Sử - V Anh
4 MT - T Lam NNgữ - K Oanh Địa - K Th­ương Văn - M H­ương
5 Hoá - N Đại MT - T Lam Sinh - Q Thắng Văn - M H­ương
3 1 Sinh - P Thảo Nhạc - H Hoàng Văn - T Nghĩa Sinh - Q Thắng
2 Nhạc - H Hoàng Sinh - Q Thắng Văn - T Nghĩa Thể - V Tiến
3 Hoá - N Đại NNgữ - K Oanh Địa - K Th­ương Toán - T Thu
4 T chn Thể - V Tiến T chn Địa - K Th­ương
5 T chn Sử - V Anh T chn Văn - M H­ương
4 1 Văn - N Duyên Địa - K Th­ương Toán - T Thu Nhạc - H Hoàng
2 NNgữ - K Oanh Toán - D Hiền Thể - V Tiến NNgữ - A Vinh
3 Sinh - P Thảo NNgữ - K Oanh NNgữ - A Vinh Toán - T Thu
4 Thể - V Tiến Văn - M H­ương Sinh - Q Thắng Địa - K Th­ương
5 Địa - K Th­ương Văn - M H­ương Hoá - N Đại CNghệ - H Hoàng
5 1 NNgữ - K Oanh Thể - V Tiến NNgữ - A Vinh MT - T Lam
2 Sử - V Anh Hoá - N Đại Toán - T Thu Văn - M H­ương
3 Thể - V Tiến T chn Sử - V Anh T chn
4 Toán - D Hiền T chn Hoá - N Đại T chn
6 1 Địa - K Th­ương Toán - D Hiền Toán - T Thu GDCD - T Nghĩa
2 CNghệ - H Hoàng Địa - K Th­ương Thể - V Tiến Toán - T Thu
3 Toán - D Hiền CNghệ - H Hoàng GDCD - T Nghĩa Sinh - Q Thắng
4 Văn - N Duyên Lý - V H­ương MT - T Lam Thể - V Tiến
5 Văn - N Duyên Hoá - N Đại Lý - V H­ương NNgữ - A Vinh
7 1 Lý - V H­ương GDCD - T Nghĩa Toán - T Thu NNgữ - A Vinh
2 Văn - N Duyên Toán - D Hiền NNgữ - A Vinh Lý - V H­ương
3 NNgữ - K Oanh Sinh - Q Thắng Nhạc - H Hoàng Toán - T Thu
4 Toán - D Hiền Văn - M H­ương Văn - T Nghĩa Hoá - P Thảo
5 SHL - D Hiền SHL - M H­ương SHL - T Nghĩa SHL - P Thảo
 
THỨ TIẾT 9A
(T H­ương)
9B
(X Hoàn)
9C
(H Ph­ương)
9D
(S Hiếu)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn - T H­ương Toán - X Hoàn Văn - H Ph­ương Toán - S Hiếu
3 Thể - V Tiến Sinh - P Thảo Hoá - N Đại Văn - H Ph­ương
4 Hoá - N Đại Thể - V Tiến Địa - N Thanh NNgữ - L Hằng
5 NNgữ - K Oanh Văn - T H­ương Sinh - P Thảo Lý - L Chi
3 1 Toán - X Hoàn Thể - V Tiến NNgữ - L Hằng Văn - H Ph­ương
2 Hoá - N Đại Toán - X Hoàn Toán - S Hiếu Văn - H Ph­ương
3 Sinh - P Thảo Văn - T H­ương Thể - V Tiến Sử - V Anh
4 Sử - K Thanh Văn - T H­ương Văn - H Ph­ương GDCD - M H­ương
5        
4 1 Thể - V Tiến NNgữ - K Oanh Lý - L Chi NNgữ - L Hằng
2 Lý - L Chi GDCD - M H­ương Toán - S Hiếu Hoá - N Đại
3 Địa - N Thanh Hoá - N Đại Thể - V Tiến Toán - S Hiếu
4 T chn Lý - L Chi T chn Văn - H Ph­ương
5 T chn Sinh - P Thảo T chn Lý - L Chi
5 1 GDCD - M H­ương Sử - K Thanh Văn - H Ph­ương Sử - V Anh
2 Sử - K Thanh NNgữ - K Oanh Văn - H Ph­ương Sinh - P Thảo
3 Toán - X Hoàn Văn - T H­ương CNghệ - A Nguyệt Hoá - N Đại
4 Văn - T H­ương Toán - X Hoàn Sinh - P Thảo Thể - V Tiến
6 1 Văn - T H­ương Sử - K Thanh Sử - V Anh Th - V Tiến
2 Văn - T H­ương CNghệ - T Hải Toán - S Hiếu Địa - N Thanh
3 Toán - X Hoàn Hoá - N Đại NNgữ - L Hằng Toán - S Hiếu
4 Lý - L Chi T chn Hoá - N Đại T chn
5 CNghệ - T Hải T chn Lý - L Chi T chn
7 1 Sinh - P Thảo Lý - L Chi Toán - S Hiếu CNghệ - K Oanh
2 NNgữ - K Oanh Văn - T H­ương GDCD - M H­ương Sinh - P Thảo
3 Toán - X Hoàn Địa - N Thanh Sử - V Anh Văn - H Ph­ương
4 Văn - T H­ương Toán - X Hoàn Văn - H Ph­ương Toán - S Hiếu
5 SHL - T H­ương SHL - X Hoàn SHL - H Ph­ương SHL - S Hiếu
 
-  HDGD NGLL thực hiện vào chiều thứ 2 tuần 2 của thỏng.
- GDHN lớp 9 học 3 chủ đề thực hiện vào tháng 11,12,3

Tác giả bài viết: Dương Định

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 114

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 194

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 360377