DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHOÁ BIỂU

Thời khóa biểu số 3 năm học 2017-2018

Thứ sáu - 03/11/2017 14:26 | Số lượt xem: 347
 
Trường THCS QUANG TRUNG
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU

Số 3

BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 23 tháng 10 năm 2017

THỨ TIẾT 6A
(H Sen)
6B
(V Hương)
6C
(K Thanh)
6D
(N Thanh)
7A
(Đ Huệ)
7B
(H An)
7C
(M Lan)
7D
(V Anh)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn - H Sen Toán - V Hương Văn - K Thanh Văn - N Thanh Toán - Đ Huệ Văn - H An Văn - M Lan Văn - V Anh
3 Toán - A Hùng GDCD - M Lan Thể - N Ngọc NNgữ - T Hải GDCD - H Sen Văn - H An Toán - L Chi Tin - S Hiếu
4 Thể - N Ngọc CNghệ - M Nghĩa Toán - A Hùng Tin - Đ Huệ Lý - V Hương NNgữ - L Hằng CNghệ - N Lam Địa - K Thương
5 CNghệ - M Nghĩa NNgữ - T Hải GDCD - M Lan Sử - H An Tin - A Hùng Lý - V Hương Địa - K Thương NNgữ - L Hằng
3 1 Nhạc - H Hoàng NNgữ - T Hải Địa - K Thương Toán - A Hùng Toán - Đ Huệ GDCD - H Sen NNgữ - L Hằng Thể - N Ngọc
2 Toán - A Hùng Văn - K Thanh NNgữ - T Hải GDCD - M Lan NNgữ - L Hằng Toán - L Chi Thể - N Ngọc MT - N Lam
3 Văn - H Sen Văn - K Thanh Toán - A Hùng Sinh - A Nguyệt Địa - K Thương CNghệ - T Hải Toán - L Chi Toán - Đ Huệ
4 Địa - K Thương CNghệ - M Nghĩa MT - N Lam Thể - N Ngọc CNghệ - A Nguyệt NNgữ - L Hằng Tin - A Hùng Sử - H Phương
5                
4 1 Sử - T Duyên Thể - N Ngọc CNghệ - T Thu Nhạc - H Hoàng Tin - A Hùng Toán - L Chi NNgữ - L Hằng GDCD - M Lan
2 Thể - N Ngọc Tin - T Hiền Sinh - A Nguyệt Toán - A Hùng Văn - H An Nhạc - H Hoàng GDCD - M Lan Toán - Đ Huệ
3 GDCD - M Lan Toán - V Hương Thể - N Ngọc Văn - N Thanh Sinh - A Nguyệt Địa - K Thương Toán - L Chi Tin - S Hiếu
4 Toán - A Hùng Nhạc - H Hoàng Tin - T Hiền Văn - N Thanh Toán - Đ Huệ Thể - N Ngọc Lý - V Hương Sử - H Phương
5 Sinh - P Thảo Sử - T Duyên Lý - Đ Huệ CNghệ - S Hiếu Địa - K Thương Tin - A Hùng Sinh - A Nguyệt Lý - V Hương
5 1 NNgữ - T Hải Sinh - A Nguyệt Văn - K Thanh Lý - Đ Huệ NNgữ - L Hằng Địa - K Thương Tin - A Hùng Thể - N Ngọc
2 Tin - T Hiền MT - N Lam Văn - K Thanh NNgữ - T Hải Nhạc - H Hoàng NNgữ - L Hằng Văn - M Lan Toán - Đ Huệ
3 Lý - Đ Huệ Thể - N Ngọc Toán - A Hùng Sinh - A Nguyệt Văn - H An Sử - H Sen NNgữ - L Hằng Địa - K Thương
4 Sinh - P Thảo Tin - T Hiền Sử - H An Toán - A Hùng Thể - N Ngọc Sinh - A Nguyệt Sử - H Sen NNgữ - L Hằng
5                
6 1 CNghệ - M Nghĩa Địa - K Thương NNgữ - T Hải Toán - A Hùng Thể - N Ngọc Toán - L Chi Nhạc - H Hoàng NNgữ - L Hằng
2 Toán - A Hùng NNgữ - T Hải Nhạc - H Hoàng Thể - N Ngọc MT - N Lam Văn - H An Sinh - A Nguyệt Văn - V Anh
3 Tin - T Hiền Văn - K Thanh Toán - A Hùng Địa - K Thương NNgữ - L Hằng Sinh - A Nguyệt Thể - N Ngọc Văn - V Anh
4 NNgữ - T Hải Toán - V Hương CNghệ - T Thu MT - N Lam Sử - H Sen Thể - N Ngọc Địa - K Thương Sinh - A Nguyệt
5         Sinh - A Nguyệt Tin - A Hùng Sử - H Sen CNghệ - N Lam
7 1 NNgữ - T Hải Văn - K Thanh Tin - T Hiền Tin - Đ Huệ Sử - H Sen Toán - L Chi MT - N Lam Sinh - A Nguyệt
2 MT - N Lam Lý - V Hương Sinh - A Nguyệt NNgữ - T Hải Văn - H An Sử - H Sen Toán - L Chi Nhạc - H Hoàng
3 Văn - H Sen Sinh - A Nguyệt NNgữ - T Hải CNghệ - S Hiếu Văn - H An MT - N Lam Văn - M Lan Toán - Đ Huệ
4 Văn - H Sen Toán - V Hương Văn - K Thanh Văn - N Thanh Toán - Đ Huệ Văn - H An Văn - M Lan Văn - V Anh
5 SHL - H Sen SHL - V Hương SHL - K Thanh SHL - N Thanh SHL - Đ Huệ SHL - H An SHL - M Lan SHL - V Anh
 

 
THỨ TIẾT 8A
(T Hiền)
8B
(M Hương)
8C
(M Nghĩa)
8D
(P Thảo)
9A
(T Hương)
9B
(X Hoàn)
9C
(H Phương)
9D
(S Hiếu)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - T Hiền Văn - M Hương Văn - M Nghĩa Hoá - P Thảo Văn - T Hương Toán - X Hoàn Văn - H Phương Toán - S Hiếu
3 MT - N Lam NNgữ - K Oanh Hoá - N Đại Thể - V Tiến Toán - X Hoàn Sử - K Thanh NNgữ - L Hằng Văn - H Phương
4 NNgữ - K Oanh Toán - T Hiền Sinh - Q Thắng Sử - V Anh Địa - N Thanh Thể - V Tiến Toán - S Hiếu Hoá - N Đại
5 Sử - V Anh CNghệ - Q Thắng NNgữ - K Oanh MT - N Lam Sử - K Thanh Văn - T Hương Hoá - N Đại Lý - L Chi
3 1 Sinh - Q Thắng Thể - V Tiến Toán - T Thu NNgữ - K Oanh Văn - T Hương CNghệ - V Anh MT - N Lam Toán - S Hiếu
2 NNgữ - K Oanh CNghệ - Q Thắng CNghệ - H Hoàng Sử - V Anh Toán - X Hoàn Văn - T Hương Văn - H Phương Thể - V Tiến
3 Hoá - N Đại MT - N Lam NNgữ - K Oanh Toán - T Thu Nhạc - H Hoàng Toán - X Hoàn Toán - S Hiếu Văn - H Phương
4 Tự chọn NNgữ - K Oanh Tự chọn Văn - M Hương Thể - V Tiến Sinh - P Thảo Lý - L Chi Địa - N Thanh
5 Tự chọn GDCD - M Nghĩa Tự chọn Văn - M Hương Lý - L Chi Hoá - N Đại Địa - N Thanh Sinh - P Thảo
4 1 Toán - T Hiền Văn - M Hương Thể - V Tiến Địa - K Thương NNgữ - K Oanh Văn - T Hương Văn - H Phương CNghệ - A Nguyệt
2 Văn - T Duyên Văn - M Hương Toán - T Thu NNgữ - K Oanh Sinh - P Thảo Thể - V Tiến NNgữ - L Hằng Văn - H Phương
3 Sử - V Anh Thể - V Tiến Hoá - N Đại Văn - M Hương Văn - T Hương NNgữ - K Oanh Sinh - P Thảo NNgữ - L Hằng
4 Địa - K Thương Sử - V Anh Văn - M Nghĩa Thể - V Tiến Tự chọn Lý - L Chi Tự chọn Hoá - N Đại
5 GDCD - M Nghĩa Hoá - N Đại Sử - V Anh Nhạc - H Hoàng Tự chọn Địa - N Thanh Tự chọn Lý - L Chi
5 1 Lý - V Hương Toán - T Hiền Nhạc - H Hoàng CNghệ - Q Thắng Toán - X Hoàn Sinh - P Thảo Thể - V Tiến MT - N Lam
2 Hoá - N Đại Địa - K Thương Toán - T Thu Sinh - Q Thắng GDCD - M Hương Toán - X Hoàn Sinh - P Thảo Văn - H Phương
3 Thể - V Tiến Lý - V Hương Sinh - Q Thắng Toán - T Thu Hoá - N Đại GDCD - M Hương Nhạc - H Hoàng Văn - H Phương
4 Văn - T Duyên Tự chọn Lý - V Hương Tự chọn Thể - V Tiến MT - N Lam Hoá - N Đại Nhạc - H Hoàng
5 Văn - T Duyên Tự chọn MT - N Lam Tự chọn CNghệ - H Phương Hoá - N Đại CNghệ - A Nguyệt GDCD - M Hương
6 1 NNgữ - K Oanh Toán - T Hiền Sử - V Anh Sinh - Q Thắng Địa - N Thanh Văn - T Hương Thể - V Tiến Toán - S Hiếu
2 Thể - V Tiến NNgữ - K Oanh Văn - M Nghĩa Toán - T Thu Toán - X Hoàn Văn - T Hương Địa - N Thanh NNgữ - L Hằng
3 Nhạc - H Hoàng Sinh - Q Thắng NNgữ - K Oanh GDCD - M Nghĩa MT - N Lam Lý - L Chi Toán - S Hiếu Thể - V Tiến
4 Toán - T Hiền Nhạc - H Hoàng Thể - V Tiến CNghệ - Q Thắng Hoá - N Đại Tự chọn Lý - L Chi Tự chọn
5 CNghệ - Q Thắng Hoá - N Đại Địa - K Thương Lý - V Hương Lý - L Chi Tự chọn Sử - K Thanh Tự chọn
7 1 Văn - T Duyên Sinh - Q Thắng Toán - T Thu NNgữ - K Oanh Sinh - P Thảo Nhạc - H Hoàng GDCD - M Hương Địa - N Thanh
2 CNghệ - Q Thắng Toán - T Hiền Văn - M Nghĩa Toán - T Thu NNgữ - K Oanh Địa - N Thanh Toán - S Hiếu Sinh - P Thảo
3 Sinh - Q Thắng Sử - V Anh CNghệ - H Hoàng Văn - M Hương Văn - T Hương NNgữ - K Oanh Văn - H Phương Sử - K Thanh
4 Toán - T Hiền Văn - M Hương GDCD - M Nghĩa Hoá - P Thảo Văn - T Hương Toán - X Hoàn Văn - H Phương Toán - S Hiếu
5 SHL - T Hiền SHL - M Hương SHL - M Nghĩa SHL - P Thảo SHL - T Hương SHL - X Hoàn SHL - H Phương SHL - S Hiếu
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 174

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1277

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 361460