DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 NĂM HỌC 2019-2020 ( Áp dụng từ 09/9 đến 18/01//2020)

Thứ năm - 26/09/2019 08:37 | Số lượt xem: 78
                         THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 ( Áp dụng từ ngày 09/9/2019 đến ngày 18/01/2020)
 
THỨ TIẾT 6A
(N Thanh)
6B
(D Hiền)
6C
(M Lan)
6D
(V Hương)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn - N Thanh Toán - D Hiền GDCD - M Lan Toán - V Hương
3 Thể - N Ngọc Sinh - P Thảo Lý - V Hương MT - N Lam
4 Toán - D Hiền NNgữ - K Oanh Văn - M Lan Thể - N Ngọc
5 NNgữ - K Oanh Tin Học - A Hùng Văn - M Lan Nhạc - H Hoàng
3 1 CNghệ - H Phương Thể - N Ngọc NNgữ - L Hằng Văn - M Lan
2 Văn - N Thanh Sử - H An CNghệ - H Phương Văn - M Lan
3 Văn - N Thanh Toán - D Hiền Tin Học - A Hùng NNgữ - L Hằng
4 Địa - K Thương Nhạc - H Hoàng Toán - D Hiền Sinh - P Thảo
5        
4 1 Toán - D Hiền Tin Học - A Hùng Nhạc - H Hoàng Địa - K Thương
2 NNgữ - K Oanh Địa - K Thương Toán - D Hiền Văn - M Lan
3 Sử - H An Toán - D Hiền CNghệ - H Phương NNgữ - L Hằng
4 Thể - N Ngọc GDCD - M Lan Sử - H An Lý - V Hương
5 Sinh - P Thảo Lý - V Hương Tin Học - A Hùng GDCD - M Lan
5 1 CNghệ - H Phương NNgữ - K Oanh Thể - N Ngọc Tin Học - A Hùng
2 Tin Học - A Hùng CNghệ - H Phương NNgữ - L Hằng CNghệ - B Liên
3 Lý - V Hương Văn - H Phương Sinh - P Thảo Văn - M Lan
4 Sinh - P Thảo Thể - N Ngọc Văn - M Lan Toán - V Hương
5        
6 1 Nhạc - H Hoàng Sinh - P Thảo Thể - N Ngọc Tin Học - A Hùng
2 NNgữ - K Oanh Văn - H Phương Sinh - P Thảo Toán - V Hương
3 Toán - D Hiền NNgữ - K Oanh Địa - K Thương Thể - N Ngọc
4 Tin Học - A Hùng CNghệ - H Phương Toán - D Hiền Sinh - P Thảo
5 Đọc Sách Đọc Sách Đọc Sách Đọc Sách
7 1 GDCD - M Lan MT - N Lam Toán - D Hiền CNghệ - B Liên
2 Toán - D Hiền Văn - H Phương MT - N Lam NNgữ - L Hằng
3 MT - N Lam Văn - H Phương NNgữ - L Hằng Sử - H An
4 Văn - N Thanh Toán - D Hiền Văn - M Lan Toán - V Hương
5 SHL - N Thanh SHL - D Hiền SHL - M Lan SHL - V Hương

 
THỨ TIẾT 7A
(S Hiếu)
7B
(B Liên)
7C
(H An)
7D
(A Nguyệt)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - S Hiếu Văn - B Liên Văn - H An Sinh - A Nguyệt
3 NNgữ - L Hằng Toán - S Hiếu Văn - H An Tin Học - T Thúy
4 Văn - B Liên Sinh - N Lam NNgữ - L Hằng Toán - A Hùng
5 Văn - B Liên NNgữ - L Hằng Địa - K Thương Văn - H An
3 1 Sử - K Thanh MT - N Lam Văn - H An Toán - A Hùng
2 Thể - N Ngọc Nhạc - H Hoàng NNgữ - L Hằng Sử - K Thanh
3 Văn - B Liên Sinh - N Lam Thể - N Ngọc Địa - K Thương
4 Tin Học - T Thúy Toán - S Hiếu Toán - A Hùng GDCD - H Sen
5 Đọc sách Đọc sách Đọc sách Đọc sách
4 1 NNgữ - L Hằng Toán - S Hiếu Thể - N Ngọc NNgữ - K Oanh
2 Toán - S Hiếu NNgữ - L Hằng Toán - A Hùng Thể - N Ngọc
3 MT - N Lam Thể - N Ngọc Tin Học - T Thúy Toán - A Hùng
4 Địa - K Thương Tin Học - T Thúy NNgữ - L Hằng MT - N Lam
5 Sinh - A Nguyệt Địa - K Thương Sử - K Thanh Văn - H An
5 1 Toán - S Hiếu GDCD - H Sen Tin Học - T Thúy Địa - K Thương
2 GDCD - H Sen Thể - N Ngọc Địa - K Thương NNgữ - K Oanh
3 NNgữ - L Hằng Tin Học - T Thúy Toán - A Hùng Thể - N Ngọc
4 Nhạc - H Hoàng Sử - K Thanh MT - N Lam CNghệ - N Duyên
5        
6 1 Lý - V Hương Địa - K Thương Sinh - Q Thắng Tin Học - T Thúy
2 Địa - K Thương Sử - K Thanh Toán - A Hùng Nhạc - H Hoàng
3 Tin Học - T Thúy Lý - V Hương Sử - K Thanh Toán - A Hùng
4 Thể - N Ngọc Văn - B Liên Nhạc - H Hoàng Văn - H An
5 CNghệ - N Duyên Văn - B Liên GDCD - H Sen Văn - H An
7 1 Sinh - A Nguyệt NNgữ - L Hằng Lý - V Hương Sử - K Thanh
2 Văn - B Liên CNghệ - N Duyên CNghệ - M Lan Lý - V Hương
3 Sử - K Thanh Toán - S Hiếu Sinh - Q Thắng NNgữ - K Oanh
4 Toán - S Hiếu Văn - B Liên Văn - H An Sinh - A Nguyệt
5 SHL - S Hiếu SHL - B Liên SHL - H An SHL - A Nguyệt
 
 
THỨ TIẾT 8A
(LChi)
8B
(H Sen)
8C
(M Nghĩa)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - LChi Văn - H Sen GDCD - M Nghĩa
3 Địa - K Thương Văn - H Sen NNgữ - T Hải
4 Lý - T Thúy NNgữ - T Hải Nhạc - H Hoàng
5 Văn - H Sen Lý - T Thúy MT - N Lam
3 1 CNghệ - T Thông Thể - V Tiến Sinh - Q Thắng
2 NNgữ - T Hải Hoá - Q Thắng Thể - V Tiến
3 Toán - LChi Văn - H Sen Văn - M Nghĩa
4 Tự Chọn Toán - LChi Tự Chọn
5 Tự Chọn Địa - K Thương Tự Chọn
4 1 Hoá - Q Thắng Thể - V Tiến Sử - K Thanh
2 Thể - V Tiến Nhạc - H Hoàng Sinh - Q Thắng
3 Sử - K Thanh CNghệ - X Hoàn Hoá - Q Thắng
4 CNghệ - T Thông Sử - K Thanh Toán - Đ Huệ
5 MT - N Lam Sinh - Q Thắng CNghệ - Đ Huệ
5 1 NNgữ - T Hải Toán - LChi Toán - Đ Huệ
2 Nhạc - H Hoàng NNgữ - T Hải Văn - M Nghĩa
3 Thể - V Tiến MT - N Lam Văn - M Nghĩa
4 Hoá - Q Thắng Tự Chọn Địa - K Thương
5 Sinh - Q Thắng Tự Chọn Sử - K Thanh
6 1 Toán - LChi GDCD - M Nghĩa Toán - Đ Huệ
2 GDCD - M Nghĩa Sinh - Q Thắng Lý - T Thúy
3 Văn - H Sen NNgữ - T Hải Thể - V Tiến
4 Văn - H Sen Toán - LChi NNgữ - T Hải
5 Sử - K Thanh CNghệ - X Hoàn Hoá - Q Thắng
7 1 NNgữ - T Hải Hoá - Q Thắng CNghệ - Đ Huệ
2 Sinh - Q Thắng Sử - K Thanh Toán - Đ Huệ
3 Văn - H Sen Toán - LChi NNgữ - T Hải
4 Toán - LChi Văn - H Sen Văn - M Nghĩa
5 SHL - LChi SHL - H Sen SHL - M Nghĩa
 
THỨ TIẾT 9A
(X Hoàn)
9B
(T Hương)
9C
(T Thông)
9D
(N Duyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 CNghệ - X Hoàn Văn - T Hương Toán - T Thông Văn - N Duyên
3 Sinh - A Nguyệt Thể - V Tiến GDCD - M Nghĩa CNghệ - X Hoàn
4 Văn - N Duyên Địa - N Thanh Hoá - P Thảo Thể - V Tiến
5 NNgữ - T Hải Hoá - P Thảo Lý - LChi Địa - N Thanh
3 1 NNgữ - T Hải Nhạc - H Hoàng Lý - LChi Toán - X Hoàn
2 Toán - X Hoàn Toán - T Thông Văn - T Hương MT - N Lam
3 Hoá - P Thảo Sinh - A Nguyệt Văn - T Hương Nhạc - H Hoàng
4 Thể - V Tiến Địa - N Thanh Sinh - A Nguyệt NNgữ - T Hải
5 Lý - T Thúy MT - N Lam CNghệ - B Liên Hoá - P Thảo
4 1 Toán - X Hoàn Toán - T Thông Hoá - P Thảo Lý - T Thúy
2 MT - N Lam Hoá - P Thảo Toán - T Thông Toán - X Hoàn
3 Văn - N Duyên Sinh - A Nguyệt Nhạc - H Hoàng Hoá - P Thảo
4 Văn - N Duyên Sử - H Phương NNgữ - K Oanh Sinh - A Nguyệt
5 Lý - T Thúy NNgữ - K Oanh Sử - H Phương Văn - N Duyên
5 1 Hoá - P Thảo CNghệ - B Liên Thể - V Tiến Văn - N Duyên
2 Địa - N Thanh Lý - LChi MT - N Lam Văn - N Duyên
3 Nhạc - H Hoàng NNgữ - K Oanh Văn - T Hương NNgữ - T Hải
4 Thể - V Tiến Văn - T Hương Địa - N Thanh Lý - T Thúy
5 Đọc sách Đọc sách Đọc sách Đọc sách
6 1 Địa - N Thanh Toán - T Thông NNgữ - K Oanh Thể - V Tiến
2 Toán - X Hoàn Thể - V Tiến Toán - T Thông Địa - N Thanh
3 Sinh - A Nguyệt Lý - LChi Văn - T Hương Toán - X Hoàn
4 Văn - N Duyên Văn - T Hương Thể - V Tiến GDCD - M Nghĩa
5 Sử - H Phương Văn - T Hương Sinh - A Nguyệt NNgữ - T Hải
7 1 Văn - N Duyên GDCD - M Nghĩa NNgữ - K Oanh Sử - H Phương
2 NNgữ - T Hải NNgữ - K Oanh Văn - T Hương Sinh - A Nguyệt
3 GDCD - M Nghĩa Toán - T Thông Địa - N Thanh Toán - X Hoàn
4 Toán - X Hoàn Văn - T Hương Toán - T Thông Văn - N Duyên
5 SHL - X Hoàn SHL - T Hương SHL - T Thông SHL - N Duyên
 

Tác giả bài viết: Dương Định

Nguồn tin: Hoạt động chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 109

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 189

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 360372