DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1NĂM HỌC 2019-2020 ( Áp dụng từ 05/9 đến 07/9)

Thứ ba - 24/09/2019 08:49 | Số lượt xem: 62
                                                                                                       THỜI KHÓA BIỂU            Số 1 ( Áp dụng từ ngày 05/9 đến 07/9 năm 2019)

THỨ TIẾT 6A
(N Thanh)
6B
(D Hiền)
6C
(M Lan)
6D
(V Hương)
7A
(S Hiếu)
7B
(M Hương)
7C
(H An)
7D
(A Nguyệt)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn - N Thanh Toán - D Hiền GDCD - M Lan Lý - V Hương Toán - S Hiếu Văn - M Hương Văn - H An CNghệ - A Nguyệt
3 NNgữ - L Hằng MT - T Lam Văn - M Lan Thể - T Ngọc NNgữ - T Hải CNghệ - A Nguyệt Tin - T Thúy Sử - H An
4 MT - T Lam CNghệ - Q Thắng Toán - D Hiền Toán - V Hương Thể - T Ngọc Địa - K Thương Nhạc - H Hoàng Toán - A Hùng
5 Tin - A Hùng Lý - V Hương CNghệ - Q Thắng Văn - M Lan Văn - M Hương Nhạc - H Hoàng MT - T Lam Tin - T Thúy
3 1 Toán - D Hiền Tin - A Hùng Nhạc - H Hoàng Văn - M Lan GDCD - H Sen NNgữ - T Hải Sinh - A Nguyệt Thể - T Ngọc
2 Thể - T Ngọc Văn - H Phương Toán - D Hiền Văn - M Lan Nhạc - H Hoàng Sử - K Thanh Toán - A Hùng Sinh - A Nguyệt
3 Tin - A Hùng NNgữ - L Hằng CNghệ - Q Thắng Địa - K Thương Tin - T Thúy MT - T Lam Văn - H An Nhạc - H Hoàng
4 CNghệ - Q Thắng Sử - H Phương Thể - T Ngọc MT - T Lam Địa - K Thương Toán - S Hiếu Văn - H An NNgữ - A Vinh
5                
4 1 Sinh - P Thảo Toán - D Hiền Tin - A Hùng Nhạc - H Hoàng Toán - S Hiếu Sinh - A Nguyệt Tin - T Thúy Thể - T Ngọc
2 Địa - N Duyên Thể - T Ngọc Toán - D Hiền Sử - H Phương Sinh - A Nguyệt Toán - S Hiếu Toán - A Hùng Văn - H An
3 Thể - T Ngọc NNgữ - L Hằng Địa - N Thanh Toán - V Hương Sử - K Thanh Tin - T Thúy Sinh - A Nguyệt Văn - H An
4 Toán - D Hiền Nhạc - H Hoàng Văn - M Lan NNgữ - K Oanh Tin - T Thúy Thể - T Ngọc Địa - K Thương Toán - A Hùng
5 GDCD - M Lan Sinh - P Thảo NNgữ - K Oanh Tin - A Hùng MT - T Lam Địa - K Thương Lý - V Hương NNgữ - A Vinh
5 1 CNghệ - Q Thắng Tin - A Hùng Sinh - P Thảo Toán - V Hương Thể - T Ngọc Văn - M Hương NNgữ - A Vinh Địa - K Thương
2 NNgữ - L Hằng Văn - H Phương NNgữ - K Oanh Thể - T Ngọc Văn - M Hương Toán - S Hiếu Toán - A Hùng Lý - V Hương
3 Lý - V Hương CNghệ - Q Thắng Văn - M Lan Sinh - P Thảo Địa - K Thương Thể - T Ngọc Sử - K Thanh Toán - A Hùng
4 Sinh - P Thảo GDCD - M Lan Tin - A Hùng CNghệ - Q Thắng Toán - S Hiếu NNgữ - T Hải Thể - T Ngọc MT - T Lam
5                
6 1 Nhạc - H Hoàng Toán - D Hiền Lý - V Hương NNgữ - K Oanh NNgữ - T Hải Sinh - A Nguyệt Thể - T Ngọc Toán - A Hùng
2 Toán - D Hiền Văn - H Phương Thể - T Ngọc Tin - A Hùng Lý - V Hương NNgữ - T Hải NNgữ - A Vinh Văn - H An
3 Văn - N Thanh Văn - H Phương Toán - D Hiền GDCD - H An CNghệ - A Nguyệt GDCD - H Sen Toán - A Hùng Tin - T Thúy
4 Văn - N Thanh Thể - T Ngọc Sinh - P Thảo CNghệ - Q Thắng Văn - M Hương Tin - T Thúy Sử - K Thanh Địa - K Thương
5         Sử - K Thanh Văn - M Hương Địa - K Thương Sử - H An
7 1 Sử - H Phương NNgữ - L Hằng NNgữ - K Oanh Văn - M Lan NNgữ - T Hải Sử - K Thanh CNghệ - A Nguyệt Văn - H An
2 Toán - D Hiền Sinh - P Thảo Sử - H Phương NNgữ - K Oanh Sinh - A Nguyệt Lý - V Hương GDCD - H Sen NNgữ - A Vinh
3 NNgữ - L Hằng Địa - T Nghĩa MT - T Lam Sinh - P Thảo Văn - M Hương Toán - S Hiếu NNgữ - A Vinh GDCD - H Phương
4 Văn - N Thanh Toán - D Hiền Văn - M Lan Toán - V Hương Toán - S Hiếu Văn - M Hương Văn - H An Sinh - A Nguyệt
5 SHL - N Thanh SHL - D Hiền SHL - M Lan SHL - V Hương SHL - S Hiếu SHL - M Hương SHL - H An SHL - A Nguyệt
 

THỨ TIẾT 8A
(L Chi)
8B
(H Sen)
8C
(T Nghĩa)
9A
(X Hoàn)
9B
(T Hương)
9C
(T Thu)
9D
(N Duyên)
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán - L Chi Văn - H Sen Văn - T Nghĩa Toán - X Hoàn Văn - T Hương Toán - T Thu Văn - N Duyên
3 CNghệ - T Thu GDCD - M Hương Sinh - Q Thắng Địa - N Thanh Thể - V Tiến Lý - L Chi GDCD - T Nghĩa
4 Hoá - N Đại NNgữ - T Hải Lý - T Thúy Văn - N Duyên NNgữ - K Oanh Văn - T Hương Toán - X Hoàn
5 NNgữ - T Hải CNghệ - X Hoàn NNgữ - L Hằng Hoá - N Đại Lý - L Chi NNgữ - K Oanh Địa - K Thương
3 1 GDCD - M Hương Toán - L Chi Địa - K Thương Sinh - P Thảo Toán - T Thu Địa - N Thanh Lý - T Thúy
2 Lý - T Thúy NNgữ - T Hải GDCD - M Hương Thể - V Tiến Lý - L Chi Toán - T Thu Sinh - P Thảo
3 Văn - H Sen Thể - V Tiến Sử - K Thanh GDCD - T Nghĩa CNghệ - A Vinh Sinh - P Thảo Hoá - N Đại
4 TC Sử - K Thanh TC Nhạc - H Hoàng Hoá - N Đại Văn - T Hương Thể - V Tiến
5 TC Sinh - Q Thắng TC Hoá - N Đại Văn - T Hương Sử - H Phương MT - T Lam
4 1 Địa - K Thương Sinh - Q Thắng Toán - Đ Huệ Toán - X Hoàn Toán - T Thu Thể - V Tiến Sử - H Phương
2 Thể - V Tiến Hoá - N Đại Hoá - Q Thắng NNgữ - A Vinh Sinh - P Thảo Toán - T Thu Toán - X Hoàn
3 Sinh - Q Thắng Thể - V Tiến MT - T Lam Sinh - P Thảo Sử - H Phương Nhạc - H Hoàng Địa - K Thương
4 Hoá - N Đại Sử - K Thanh Thể - V Tiến Văn - N Duyên MT - T Lam CNghệ - L Hằng NNgữ - A Vinh
5 Sử - K Thanh Lý - T Thúy NNgữ - L Hằng Văn - N Duyên Hoá - N Đại Địa - N Thanh Nhạc - H Hoàng
5 1 Toán - L Chi Văn - H Sen Nhạc - H Hoàng Sử - H Phương Văn - T Hương Thể - V Tiến Văn - N Duyên
2 MT - T Lam Văn - H Sen Địa - K Thương CNghệ - A Vinh Văn - T Hương GDCD - T Nghĩa Văn - N Duyên
3 Thể - V Tiến Toán - L Chi NNgữ - L Hằng NNgữ - A Vinh Nhạc - H Hoàng MT - T Lam Hoá - N Đại
4 Nhạc - H Hoàng TC Toán - Đ Huệ Lý - T Thúy NNgữ - K Oanh Hoá - N Đại Thể - V Tiến
5 NNgữ - T Hải TC Sinh - Q Thắng        
6 1 CNghệ - T Thu CNghệ - X Hoàn Toán - Đ Huệ Lý - T Thúy Địa - N Thanh Sinh - P Thảo NNgữ - A Vinh
2 Toán - L Chi Địa - K Thương Thể - V Tiến Toán - X Hoàn Toán - T Thu NNgữ - K Oanh Sinh - P Thảo
3 Sinh - Q Thắng Nhạc - H Hoàng Văn - T Nghĩa Thể - V Tiến NNgữ - K Oanh Văn - T Hương Toán - X Hoàn
4 Văn - H Sen Toán - L Chi Văn - T Nghĩa NNgữ - A Vinh Thể - V Tiến Hoá - N Đại Văn - N Duyên
5 Văn - H Sen Hoá - N Đại Hoá - Q Thắng Văn - N Duyên GDCD - T Nghĩa Lý - L Chi Lý - T Thúy
7 1 Văn - H Sen MT - T Lam CNghệ - Đ Huệ Địa - N Thanh Sinh - P Thảo Văn - T Hương NNgữ - A Vinh
2 Sử - K Thanh NNgữ - T Hải Toán - Đ Huệ MT - T Lam Địa - N Thanh Văn - T Hương CNghệ - L Hằng
3 NNgữ - T Hải Toán - L Chi Sử - K Thanh Văn - N Duyên Toán - T Thu NNgữ - K Oanh Toán - X Hoàn
4 Toán - L Chi Văn - H Sen Văn - T Nghĩa Toán - X Hoàn Văn - T Hương Toán - T Thu Văn - N Duyên
5 SHL - L Chi SHL - H Sen SHL - T Nghĩa SHL - X Hoàn SHL - T Hương SHL - T Thu SHL - N Duyên
 
 

Tác giả bài viết: Dương Định

Nguồn tin: Hoạt động chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 140

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 220

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 360403